Registraene pokladne daoove predpisy

Podµa zákona do konca roka 2014 subjekt, ktorého predaj o situácii fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos» a jednorazových poµnohospodárov, neprekroèil 20 000 PLN za rok, nie je zodpovedný za zaznamenávanie predaja v registraèných kanceláriách. Ako sa tieto recepty zmenili? Je pokladnica v stravovacích zariadeniach presná?

Od roku 2015 sa vy¹¹ie uvedené predpisy prestali pou¾íva» na tvárné malé zábradlia, domèeky s pripravenými jedlami a kabínkami na "rýchle obèerstvenie". Zásada záväzných právnych predpisov sa nevz»ahuje aj na subjekty poskytujúce stravovacie slu¾by vo veµkých stravovacích zariadeniach. Je to tu a tí, ktorí poskytujú svoje slu¾by sezónne. Podobná kvalita je v úspechu subjektov zaoberajúcich sa prípravou potravín pre externých zákazníkov.V dohode so zmenou nariadení v roku 2015 sú dnes v¹etci daòoví poplatníci zaoberajúci sa gastronomickými slu¾bami absolútne povinní pou¾íva» pokladnicu pri predaji. V modernej polohe nezále¾í na veµkosti priestorov, alebo je to silná re¹taurácia alebo malý bar sám, èi u¾ funguje sezónne alebo po celý rok. Zariadenie nemá vplyv na dosiahnutý vplyv.Pomoc by sa mala venova» skutoènosti, ¾e zákonodarca premý¹µal nad èasom zavedenia takýchto pokladníc v oblasti stravovania. Z tohto dôvodu mala by» pokladnica v kempingovom klube zavedená najneskôr do 1. marca 2015. Do posledného dòa chcela by» v bezpeèí zafiskalizowana u¾ naprogramované, pripravený na èítanie, a tie¾ hlásené príslu¹nému daòovému úradu. & Nbsp; Checkout a mali by by» in¹talované & nbsp; softvér pre gastronómiu, so vzdialenými sadzieb DPH na výrobky zo vzdialených kategórií. & Nbsp; & nbsp; Bolo dôle¾itou podmienkou pre pou¾itie s 90% zµavou na nákup pokladne.

V prípade poskytovania stravovacích slu¾ieb, ak daòovník do 31. decembra 2014 neprekroèil hranicu obratu (20 000 PLN, mala pokladòa najneskôr do 1. marca 2015 vstúpi» do na¹ej funkcie. Ak v¹ak daòovník, ktorý prevádzkuje malú gastronómiu, prekroèil hranicu obratu za obrázok z pokladnice pred 1. januárom 2015, ale nie v decembri, hoci v novembri musí by» daòová pokladòa zapísaná do 1. februára 2015.Skutoènos», ¾e je povinné zavies» registraèné pokladnice pre gastronomické zariadenia otvorené po 1. januári 2015, si zaslú¾i aj pomoc. Teraz v poslednom priestore by sa registraèná hotovos» mala zavies» v priebehu 2-mesaèného procesu od konca mesiaca, v ktorom bola vykonaná prvá stravovacia slu¾ba.