Vlasy vlnite ueesy

Môj bratranec zvlá¹» miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèisti» ju. Ona je tie¾ zapojená do toho, ¾e chcú, aby to vyzeralo perfektne, jeden mô¾e da» jeden opletu pä»krát, zaka¾dým upevnenie vlasy luky na nich, alebo vlo¾enie vlasové klipy. Má rád ¹kolské hry a tvorí to najviac. Jej nedávna tvorba, kráµovná Joker, bola tie¾ zábavná a ona musela ma» perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku matka mala so svojimi stu¾kami tucet stuh. Neskôr tento krásny jedenás»roèný hovoril nie, nie a nie raz. Pozriem sa na veµa spravovaných vlasov ... tak to zaèalo. Polovica hodín natáèania, zatiaµ èo ich zacieµujeme. Vyzerala krásne ako dobrá princezná. A keï teda zostala s aristokratmi, rýchlo zmenila názor. Bez ohµadu na posledný, uplynulo viac ako dve hodiny od zaèiatku tvorby a¾ po predstavenie. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to znelo ako veµa tak "nie, ja naozaj nechcem, preto¾e si nepamätám princeznú, aká vysoká je jej podriadená." Po¾iadala o nový úèes, naèiatok vlasov naplnenej kokou. Na svadbe, ako sme u¾ povedali, v súèasnosti skúmame budovanie vlasov, tak¾e to bolo to, èo sa stalo zvlá¹» rýchlo. Jej matka z nejakej strany mòa a nová bola presvedèená v krátkom èase.

Pozrite sa na ponuku vlasov